خانه

نگینه های شعر سهراب مازندرانی

 
 


سرما در آب، سنگین‌تر است! (خطابه‌ی خاک)

*

انسانی با شاهرگانی از شعر (مادیان بلند‌گام)

*

جام آبی پیش‌ آر

تا خنکای خود بیاد آرم! (همان)

-------------------

برگرفته‌ از:

خطابه‌ی خاک. نشر رویا، سوئد ۱۹۹۶

مادیان بلند‌گام. نشر رویا، ؟