خانه

نگینه های شعر بابک متینی

 
 


جنگل مفهموم سردرگمی است

 

جنگل، مفهوم سردرگمی است (عنوان کتاب)

*

هرگز نمی توانند به خوابم برند

من، هرزه‌گیاهی زیبایم

علفی بی‌نام که خود را

هرگز فراموش نخواهم کرد (همان)

 

لبخند تلخ شهابان (۱۳۶۶)

 

زیباترین شعرها را

هرگز

برای جاودانه شدن نسرودند.

*

اگر پرچم‌ها

تنها نشانه‌‌ای از رسمهای ویژه‌ی هر سرزمین بودند

اگر پرچم ها

نشانه‌ای از رقص ها و ترانه ها بودند

بیش از اینها به یاری هم می آمدیم دوست من!

 

اندوه بالها بر شاخه های پائیز (۱۳۶۷)

 

ساعتم همچنان حرف می زند

*

آه، آینده! آینده! آینده!

به گذشته نگاه می کنم

به تمامی جاهای خالی تو.

-------------------------------

برگرفته از:

 

جنگل مفهوم سردرگمی است

لبخند تلخ شهابان. چاپخانه‌ی آرش، ۱۳۶۶

اندوه بالها بر شاخه های پائیز. انتشارات نیما، ۱۳۶۷