خانه

نگینه های شعر محمود کیانوش

 
 

 
کلمه‌ای داشتم؛ تو را ندیدم؛

در اندیشه‌ام سوخت (در آفتاب یک کلمه)

*

از تو

- ای آشیانه‌ی من-

دور مانده‌ام. (درهزار بهار شکفتم)

*

قلبم را...

از شاخه‌ی آشنایی چید

و به هوا پرتاب کرد (ناماروپا، مانی‌ها)

------------------------------

برگرفته از: تاریخ تحلیلی شعر نو