خانه

نگینه های شعر گیتی خوشدل

 
 

 

یک قطره،

آغاز اقیانوس است (شعر ۳۱، معبد بنفش)

*

بی لشگر و خادم به نزدم بیا

ای پادشا! (همان)

------------------------

برگرفته از:

معبد بنفش. نشر مرکز. تهران، ۱۳۷۰