خانه

نگینه‌های شعر منصور خاکسار

 
 


مرگ، شمردنی نیست! ( تک به تک شبیه‌اند، غرفه)

*

نگاه کن

چهقدر انگور از خوشه جدا مانده است.

( تک به تک شبیه‌اند، همان)

*

با عشق، بازی مکن! (آنسوی برهنگی)

*

شیرین جان!

ماه را از بوم‌ خود حذف مکن...

که این محاق...ماندنی شده است! (همان)

--------------------------------------

برگرفته‌از:  غرفه،

در کدامسوی برهنگی. ملیحه تیره‌گل، مجله‌ی شعر