خانه

نگینه های شعر بیژن کلکی

 
 


نیامدی اسم آب یادم رفت (نام مجموعه شعر)

*

من و تو اگر بمیریم

معلوم نیست که سرنوشت زمین

چه خواهد شد؟

*

وقتی مرا میان تپه های قرنفل

به خاک سپردید

مثل قدیم رخت سفید بپوشید

(چشم‌های تموچین، شعرهایی برای آلکاپون)

*

وقتی مرا به خاک سپردید

سلام به آب فراموشتان نشود (همان)

---------------------------

برگرفته از:

سایت دیگران