خانه

نگینه‌های شعر کورش کرم پور

 
 


اشتباهی دقیق در کار بوده است.

(دوباره به دنیا می‌آیم، مجله‌ی شعر)

*

رویای یک اتاق، یک حوض، یک ماهی، یک درخت

خانه‌ای کلنگی بود که به من اجاره ندادی

به زنت گفتم:‌ مادر!

نشد که به شیرخوردن از این پستان ادامه دهم (همان)

*

با من حرف بزن

کسی مرا به فرزندی قبول نکرده‌ است!

(پیرامون ستاره‌ها، مانی‌ها)

*

در وضعیت خونین کلمه هستم!

(در تنم بودی، 3 Panj)

-----------------------------------

برگرفته از:‌ مجله‌ی شعر، مانی‌ها، 3 Panj