خانه

نگینه‌های شعرهای منوچهر جمالی

 
 


من‌ آنم که جز خود نمی‌خواهم باشم

(گاهی خدا شدم، صخره شدم، اژدها شدم، اخبار روز)

*

خود شدن همه‌چیز شدن است (همان)

*

باغی را که مادرم با دستش پرورده و با خونش سرشته بود

خانواده‌ی شریفم فرو بلعید. (خمره به دوش، همان)

*

شراب این خم به جام آنانی ریخته خواهد شد...

که سخنان خدا را هم مانند سقراط

ناآزموده نمی‌پذیرند.

(خمره به دوش، همان)

--------------------------------

برگرفته‌ از: اخبار روز