خانه

نگینه های شعر منظر حسینی

 
 


این همه تاج ِ گل را
چه کسی بر گردن ِمرگ آویخته است
چرا قامت ِ فریاد را به سردخانه سپرده‌اند!

(تهران ۳، اخبار امروز)

*
امروز دیدم

ناگهان دستم گربه‌ای را

بر روی نقشه‌ی جغرافیای جهان

نوازش می کرد. ( شعر ۳۱، تکرار)

*

ديشب،

در فضای سرد و سفيد مريض‌خانه

مجنونی در پس پنجره

با چشمان وحشی سرشار از نگاه

به عريانی درختان کوچه

و نظم اتفاقی شهر

که ديگر از آن سهمی نداشت

می نگريست ( شعر ۸، تکرار)

*

مانندِ آخرین انسان

در آخرین روز زمین عشق می ورزم

(مانندِ آخرین انسان...، تکرا)

*

بر ستون مرمرین الفبا تکیه زدم

تا سقوط نکنم.

(روز سوم و چهارم،‌ بیست و یک روز)

------------------

برگرفته از:

تکرار. آریابان، تهران، ۱۳۸۰

رقص کولی‌وش. انتشارات پیام مولف، کپنهاک، ۲۰۰۲

بیست و یک روز. اخبار روز