خانه

نگینه‌های شعر کورش همه‌خانی

 
 


کتاب‌های مقدس را ببندیم

زن‌ها در هیچ کتابی نمی‌گنجند!

(مادر، کتاب شعر)

*

مجنون که می‌شوی

لیلی‌ات را می‌برند (سه شعر، والس ادبی)

*

سیب که می‌رسد

از شاخه دل می‌کند (همان)

*

همه چیز پس از سکوت

پیر می شود. (پیر، دهانم پنجره‌ی دنیاست!)

-----------------------

برگرفته از:

دهانم پنجره‌ی دنیاست ، کتاب شعر، والس ادبی