خانه

نگینه های شعر خسرو گلسرخی

 
 

 

در انزوا چه کسی خواب آفتاب دید

تا من به انتظار بمانم

          - کنار دریچه

(ابریشم سیاه دوچشمت، راهیان شعر امروز)

*

در من عقاب منقلبی هست

از خستگی نرانده سخن

هرگز نگفته: آری

از من مخواه

                 فرود آیم. (همان)

*

تنهائی عظیم نشسته برابرم. (همان)

*

ابریشم سیاه دو چشمت

خانه‌ی من است. (همان)

*

بر سینه‌ات نشست

زخم عمیق کاری دشمن

اما ای سرو ایستاده

               نیفتادی

این رسم توست که ایستاده بمیری

(بی نام، تاریخ تحلیلی شعر نو)

*

من هیمه‌ام برادر خوبم

بشکن مرا برای اجاق سردت (هیمه، هزار و یک شعر)

---------------

برگرفته از:

راهیان شعر امروز

تاریخ تحلیلی شعر نو

هزار و یک شعر