خانه

نگینه های شعر قدسی قاضی ‌نور

 
 


مادرم می گفت:

جوانی سن خطرناکی‌ست

و چشم های مرا بست تا بگذرد

( دیگر چه مانده برای خیالبافی ما؟، پیک هفته)

*

مادرم می گوید: تو جوانی منی!

دخترم می گوید: تو پیری منی!

من کی خود بوده‌ام؟ (خاطره‌ام پرواز)

*

تنهایی، بی تو نبودن نبود!

تنهایی، با خود نبودن بود! (همان)

*

آغاز، همیشه یکسان است

پایان، معنا می کند راه را...

------------------------------

برگرفته از: خاطره‌ام پرواز و پیک هفت