خانه

نگینه‌های شعر فریبا فیاضی

 
 


تخیله‌ی عمومی
(چاپ نخست، ۲۰۰۷)

 

دوستت دارمی دست نمی‌دهد (گمرگ)

*

تمام شعورم را می‌شیرانم (رعایت حقوق مصرف کننده)

*

به کلمه می‌زنم، به دشواری‌های متن

تا تو را کنار بزنم؛ تا تو را ببینم

( همان، شعر ۳)

*

توله‌های پس‌انداخته برای تنهایی پس‌انداز می‌شوند (پاکوتاه)

*

من مشغولیت دیگری جز سرگرم کردن زبان نداشتم (همان)

*

جایی ندارد در من سطرهای از کمر افتاده (ا ل نا)

*

در این خانه تمام شده‌ام

خستگی‌ام بی‌فایده‌است

چیزی از ته خمیاره نمی‌ریزد (آقا ترجیحا بی‌کمد)

-------------------

انکار نمی‌کنم عاشق همه‌ام

و همهمه‌هایی که می‌توان از آدم‌ها ساخت (عوضی، اثر)

*

بلند می‌شوم

سرعت تقسیم سلول‌هایم را به دست می‌گیرم

و خود را به آتش نزدیک می‌کنم (همان)

*

زمان، سگ‌نفس می‌زند (داخلی-یک، والس ادبی)

---------------------------------------

تخیله‌ی عمومی. مهروارش، ۱۳۸۶

مانی‌ها، اثر، والس ادبی