خانه

نگینه های شعر فریدون فریاد

 
 


زیبایی تازه و غریبی خواهی یافت

که جز انگاره های جهان آینده

معیاری نخواهد داشت

(باید منتظر یک توفان باشم، ده شب)

*

توکایی، نی‌لبک سرخش را

در پنجره‌ام نهاد و... رفت!

( آسمان بی‌گذرنامه، هفتاد سال عاشقانه)

*

نور را ذخیره کن

راه بسیاری پیش رو داری

شب بسیاری!

(هفت شعر از آسمان بی‌گذرنامه، دنیای سخن ۵۱)

------------------

برگرفته از: ده شب

هفتاد سال عاشقانه، دنیای سخن