خانه

نگینه های شعر ژاله اصفهانی

 
 

 

مرا نوازش و گرمی به گریه می آرد

مرا به گریه نیار...!

(گیاه وحشی کوهم، ایران مانیا)

*

جهان برترین را آرزو کن

که هر پیروزی، اول آرزو بود

(رویای دریا، سیمرغ)

*

شاد بودن هنر است (شاد بودن هنر است)

---------------

برگرفته از:

ایران مانیا و سیمرغ