خانه

نگینه‌های شعر اکبر اکسیر

 
 


زنبورهای عسل دیابت گرفته‌اند (عنوان کتاب)

*

موریانه‌ها به آخر شاهنامه رسیده‌اند( میدان فردوسی، همان)

*

در کوچه گوسفندم؛

در مدرسه طوطی؛ در اداره گاو

به خانه که می‌رسم سگ می‌شوم. (قلعه‌ی حیوانات)

*

خزر پُر از عروس دریائی‌ست

می‌روم سر و گوشی آب بدهم (سالم سازی‌، وازنا)

-------------------------------------

برگرفته از فیروزه، سوره‌ی مهر، وازنا