خانه

نگینه های شعر پروانه دلاور

 
 


من در همه‌ی دیگها و تابه ها...

بخار شده‌ام (دوستِ خوبِ من)

*

دخترم! کاش زنده نمی مردی (همان)

*

قلبم مشت شد در دادگاه‌یی که شما آقایان

قاضی‌ام هستید؛ وکیل‌ام هستید (همان)

*

بعد از بازیِ خاله

دخترهای رنگ‌پریده و لاغر

جوش‌های صورتشان را کندند

و سر به زیر شوهر کردند

و هیچ وقت نگفتند در آینده

چه کاره می خواهند بشوند...

(خانم رئیس جمهور)

-------------------------

برگرفته از: مانی‌ها