خانه

نگینه های شعر مینا دستغیب

 
 


سخن می گویی  و کلمه ها در من آزاد می شوند

 (اسمت را می گذارم صدا، هزار و یک شعر)

*

حافظ،، صدای خود را از می رنگین کرد.

(در حافظیه، بارورتر از بهار)

*

تنها صدای یاحق و یاهو

تنها صدای عارف و صوفی

اما کسی که از سر جان

طرح سپیده را بکشد نیست! (همان)

------------

برگرفته از:

هزار و یک شعر

بارورتر از بهار