خانه

نگینه های شعر شاپور بنیاد

 
 


که جهان، هیاهوی شاد اشیا شد (سونات نیلوفر)

*  

شنیده نمی شود دیگر

موسیقی‌ مادر

(یک مرثیه برای ققنوس، ت.ت.ش.ن)

*

آیا فقط من

ترانه‌های فراموش را زمزمه می‌کنم؟

(ارغوان‌های ریخته، قطعات)

-----------------

برگرفته از:

سونات نیلوفر. واژه، ۱۳۶۳

تاریخ تحلیلی شعر نو