خانه

نگینه‌های شعر بهنام باوندپور

 
 


هیجده سالگی سال توانایی‌هاست

در آن چیزی بیان ناشدنی‌ هست

(صورت هیچده‌سالگی، انهدوانا)

*

من اگر نخواهد از جهان فراتر رود هیچ است!

(من و گربه‌ی چینی، همان)

*

مادر بزرگ، بازیگوشانه، خود را پوسانده است...

مادر بزرگ خود را در ذره‌های هوا پراکنده است

(زهر مرگ و مرد عینکی، همان)

--------------------------

برگرفته از:‌انهدوانا