خانه

نگینه های شعر لقا بختیاری

 
 


ما به سوی هم شلیک کردیم

زیرا یکدیگر را سخت دوست داشتیم...

ما هرگز کشته نشدیم

هرگز یکدیگر را در آغوش نکشیدیم

و هرگز نتوانستیم برای هم کاری کنیم

*

زیبائی‌ات مرا فرا گرفته

چون مهی که بر جنگل فرود می آید

*

از آغوش دریا می آمد زن

برهنه

با ماهی کوچکی که در اندامش سرگردان بود

-------------------

برگرفته از: مانی ها