خانه

نگینه های شعر افشین بابازاده

 
 

 

تن یکدیگر را در عشقبازی می شوییم

 (نگرانی، صبحانه در موقعیتی بهتر)

*

دفتر یادداشت را ورق می زنم

قلم نفس می کشد

(قلم نفس می کشد، همان)

*

دست در دست یکدیگر

اگر دوست داشتی

برویم پشتِ شیشه های نازکِ اکنون بایستیم!

(اگر دوست داشتی، همان)

*

بهار در تاریکی هم سبز است. (رنگ‌ سبز، انهدوانا)

-----------------------------

برگرفته‌ از:

صبحانه در موقعیتی بهتر. نشر بامداد، لندن، ۱۹۹۵

انهدوانا