خانه

نگینه‌های شعر مهرداد عارفانی

 
 


زیرزمین

سمساری خاطره‌هاست! (آپارتمان، خوشه‌ آفتاب)

*

نوشتن بر بخار شیشه،

چیزی از وقت را نشان می‌دهد

(درخت و برف، همان)

*

سنگی که پرتاب می‌شود به فضا

می‌چرخد و می‌گریزد

موسیقی می‌شود (هر لحظه، همان)

*

ما دیر کرده‌ایم...

من دیر کرده‌ام در اعتصاب گارگران

تو دیر کرده‌ای در اعتصاب غذا

(من دیر کرده‌ام، همان)

--------------------------

از کتاب خوشه آفتاب

برگرفته از: Jazma