خانه

نگینه های  شعر بهرام اردبیلی

 
 


شب قطبی بیدار است تا تو را بخواباند.

(به هم پیوستن تارهایی برای آنکه آواز بخوانی)

*

یک بعد جهان از میان رفته است.

*

زمان را در بیشه گم کردیم.

*

برف می خواهد سپید را بر رنگها بیفزاید.

*

عشق تو را باران کرد و بر خاک نشاند.

*

در حال دویدن زندگی کرده‌ایم.

-----------------------------

برگرفته از: مانی‌ها