خانه

نگینه های شعر مفتون امینی

 
 

 
انارستان  (چاپ نخست، ۱۳۴۶)

 

با شاخهای افشانش، پرپیچ

با گردنش کشیده و گستاخ

من دوست دارم او را (شعر گوزن)

*

شعر گوزن، شعر درخت اقاقیاست

در حالت گریز و سیتزش با باد (شعر گوزن)

*

مردیست پشتِ سنگر چوبی

با سی فشنگ اول هر ماه

و چند زخم آخر هر سال (کارمند)
*

ای جنگل، ای مشوش سبز

ای خطبه‌ی مفصل و مغشوش و نافصیح

اما، سر تا بپا ملاحت و رمز (جنگل)

*

و سحرگاهان، هنگام که بر می گشتم

از میان مه خاکستری نمناک

دختر زرد‌رخی دیدم که سرفه‌ی سرخش را

ریخت بر بوته‌ی چای...(گیلان)

*

ما آشنای درد شماییم

ما بوی صبر سوخته‌تان را شنیده‌ایم

(آواز بازگشت غریبان)

*

بهار، سوال نمی کرد

اما جواب های سبزی داشت

(گویه، نشریه الکترونیک گویا)

*

در انتظار باران بودیم

باد آمد و ابرها را برد

خواب فواره ها و آبشاران را می دیدیم

چشم گشودیم بر گردباد.

(گویه‌ها،‌ شعر به دقیقه‌ی اکنون)

-------------------------------

برگرفته از:

انارستان. ابن سینا، ۱۳۴۶

گویا

شعر به دقیقه‌ی اکنون