خانه

نگینه های شعر هرمز علی پور

 
 

 

ادامه‌ی بلوار من‌ام! (شعر۲، فرهیختگان)

*

اندوه‌ای که شاعران را به نام کوچک می خواند

اینجاست (بهارخانه، سایت پندار)

*

و بدجوری عادت به تو دارم

مثل زبان مادری

و تا بیایم از دست یادهایت بیاسایم  می میرم.

(بهارخانه‌ی ساده، پژواک تردیدها)

-------------------

برگرفته‌از:

فرهیختگان، سایت پندار