خانه

نگینه های شعر عسگر آهنین

 
 

 
آن چشم‌ها به ظلمت تابوت عادت نمی‌کنند (ندا، اخبار روز)

*

پیران بی فضیلت

او را به نام فضیلت

بر دار کشیدند(؟، اخبار روز)

*

غواص شیفته‌ای هستم کز شوق صید مرواریدی

در عمق لاجوردی دریا

از یاد می رود (حکایت، شاعران مهاجر...)

*

در ساعت قدیمی دیواری

ارقام و عقربه ها محو می شوند

(دریای پشتِ پنجره، همان)

-----------------------------

برگرفته‌از:

شاعران مهاجر و مهاجران شاعر

اخبار روز