خانه

نگینه های شعر شیرزاد آقائی

 
 


گاهگاهی باران

آسمان را به زمین می پاشد

(من و این جنگل پیر)

*

فندوق و بید و بلوط

دست در گردن هم

سایه‌سار گشنی ساخته‌اند (همان)

*

بادها زوزه‌کشان می میرند! (عنوان کتاب)

-------------------------

برگرفته‌از: PotrySide ،

باد ها زوزه‌کشان می میرند