خانه

نگینه‌های شعر امیر حسین افراسیابی

 
 

 
پشت درخت کوچه
مادر ایستاده است
نه می آید

نه می رود  
ایستاده است و خانه را می پاید
با دست های اسفنجی‌اش
پوست ترک‌خورده را نوازش می کند

  
پایین که می روم

رفته است و درخت
بوی صابون رخت‌شویی می دهد
(کارنامه، اخبار روز)

*

مصیبتی‌است

وقتی تو در تمامی تن پیر می شوی،

جهان با تو پیر می شود

و دل، تنها دل،

همچنان جوان می ماند. (عشق، ایست‌گاه)

*

با این شراب کهنه

زخم قدیمی سرباز می کند. (تاک، همان)

------------------------------

برگرفته از: اخبار روز