خانه

زن نخست آزادی

رضا فرمند

 

چشم‌ات سپیده‌دم آزادی‌ست!

*

زن نخست رهایی این سرزمین تویی

چشم‌ات جهانی را به سوی ما چرخانده است

*

چشم‌ات زن نخست سپیدی‌هاست

چشم‌ات گل نخست سپیدی‌هاست

*

چشم‌ات برای آزادی همیشه بیدار است

هیچ دروغی حریف پاکی چشم‌های تو نخواهد شد

*

چشم‌ات سپیده‌دم آزادی‌ست!

 

۲۸ ژوئن ۲۰۰۹