خانه

خوشه‌های خون ندا

رضا فرمند


 

خوشه‌های خون ندا

از دسترس دروغ، دور مانده است.

*

خون ندا در فریاد‌ها می‌رسد

خون ندا در دانایی‌ها می‌رسد

خون ندا در روشنی‌ها می‌رسد

 

خوشه‌های خون ندا شاخه‌های جنبش را

در همه‌ی دل‌ها روشن می‌کند

*

با چراغ خون ندا تابان‌تریم

با حقیقت خون ندا تواناتریم

با لشگر خون ندا بسیارتریم

*

خوشه‌های خون ندا

از دسترس دروغ، دور مانده است.

 

۲۴ ژوئن ۲۰۰۹