خانه

خون ندا و دروغ

رضا فرمند

 

دروغ از شکفتن خون ندا مات مانده است

دروغ از شتاب‌های خون ندا لنگ مانده است

دروغ از سرودهای خون ندا لال مانده است

 

دروغ، دست‌های خونی‌اش را در فریب و تهمت آب می‌کشد

دروغ، هوش زمان را با هوش خودش اشتباه می‌گیرد

و وحشت‌زده به سوی فریادها شلیک می‌کند

*

دروغ از حقیقت خون ندا

در جبهه‌های وجدان شکست می‌خورد

*

دروغ هرچه می‌کند نمی‌تواند

آینه‌‌های نرم خون ندا را از وجدان جهان برچیند

 

۲۳ ژوئن ۲۰۰۹