خانه

خون ندا را بنویسیم

رضا فرمند

 

 

آزادی با خون ندا هرچه خواست می‌نویسید

زیبایی با خون ندا هرچه خواست می‌نویسید

*

دیگر نمی‌توان ندا را از راه‌ها بیرون کشید

دیگر نمی‌توان ندا را از پرنده‌ها بیرون کشید

دیگر نمی‌توان ندا را از فریاد‌ها بیرون کشید

دیگر نمی‌توان ندا را به گلوله بست

*

راستی‌های خون ندا را بنویسم

زیبایی‌های خون ندا را بنویسم

فریاد‌های خون ندا را آزاد کنیم

پرنده‌های خون ندا را آزاد کینم.

*

با مشعل خون ندا، دخمه‌های دروغ را به همه نشان بدهیم

راه‌های خون ندا را باز کنیم تا لشگر حقیقت بگذرد

آینه‌های نرم خون‌ ندا را روی تاقچه‌ی زبان بگذاریم

*

آزادی با خون ندا هرچه خواست می‌نویسید

زیبایی با خون ندا هرچه خواست می‌نویسید

 

۲۵ ژوئن ۲۰۰۹