خانه

خطاب به دروغ‌پردازان

رضا فرمند


 

شما که ایمان‌تان را شلیک می‌کنید

کجای زندگی را می‌توانید زیباتر کنید؟

شما که دهان‌ها را خورد می‌کنید

کدام حقیقتی را می‌توانید روشن‌تر کنید؟

*

چگونه می‌شود کز کمینگاهی قلب زندگی را نشانه گرفت

و سپس وضو گرفت و نیایش کرد؟

 

کدام کس؟ کدام دین؟ کدام خدا؟ در این سرزمین گندیده است

که نداها چنین به آسانی کشته می‌شوند؟

 

کسی که کنار خون ندا نیست

هوش ایمان‌اش کُند است

کسی که کنار خون ندا نیست

بی‌سواد زیبایی‌ست

*

شما که ایمان‌تان را شلیک می‌کنید

کجای زندگی را می‌توانید زیباتر کنید؟

شما که دهان‌ها را خورد می‌کنید

کدام حقیقتی را می‌توانید روشن‌تر کنید؟

 

۲۳ ژوئن ۲۰۰۹