خانه

ولایت دوکیشوت

رضا فرمند

 

آی... دون‌کیشوت نگاه کن

آزادی نیامده از تو پیش افتاده است!

*

آی... دون کیشوت نگاه کن!

قطره‌ها عاشقانه دریا می‌شوند

و موج‌ها خیزاب.

 

آی... دوکیشوت نگاه کن

یکسره دروغ شده‌ا‌ی

و از واژه‌های سپید بیرون‌ات کرده‌اند

*

آی ... دون‌کیشوت نگاه کن!

میدان‌‌های خشم و خروش بازتر و بازتر می‌شوند

و فرمانروایی‌ات را در برمی‌گیرند.

*

آی... دون‌کیشوت!

روی دوش خدای‌ات هم اگر بنشینی

از فریاد‌های دادخواهی بلندتر نخواهی بود.

 

آی ...دون‌کیشوت!

چنان به کمای قدرت فرو رفته که مگر

سرنگونی بیدارت کند.

*

آی... دون‌کیشوت نگاه کن

آزادی نیامده از تو پیش افتاده است!

 

۱۹ ژوئن ۲۰۰۹