خانه

تو گل فردایی ندا

رضا فرمند

 

تو گل فردایی ندا

تو چکیده‌ی مایی ندا

و پیام‌های سفید خون‌ات چنان نرم و پاک و بلند است

که دروغ، لال شده است

خار شده است

*

هر چه چشم‌هایت را می‌خوانم

پیام‌های نرم و سفیدش تمام نمی‌شوند

 

چشم‌ات سپیده‌دم فردای ما شده است

چشم‌ات پُر از ندای سفید است

خون‌ات چه آرشانه آرمان ما را نوشت

*

از دریچه‌ی چشم‌ات، واژه‌های سپید و زیبا

از زندان دروغ پَر می‌کشند

 

چشم‌ات دروغ را لال کرده است

چشم‌ات دروغ را در میدان بزرگ وجدان

خار کرده است

*

تو گل فردایی ندا!

تو چکیده‌ی مایی ندا!

 

۲۸ ژوئن ۲۰۰۹