خانه

شاباشی از چشم‌های تو

رضا فرمند


 

شیفتگان آزادی هر یک

شاباشی از چشم‌های تو برمی‌دارد

یکی پنجره‌‌‌ای سپید با خود می‌برد

یکی گل صلح‌ای می‌چیند

یکی چشمه‌ای را در واژه‌هایش روان می‌کند

یکی آهنگی برمی‌دارد و یکی تابلوئی

من چشم‌ات را چو پنجره‌ای در شعرم
به روی آزادی باز می‌کنم

 

۲۸ ژوئن ۲۰۰۹