خانه

سیلاب سفید خون ندا

رضا فرمند

 

سیلاب سفید خون ندا از بلندای اسطوره‌ها

به سوی دروغ روان شده است

*

سیلاب سفید خون ندا از بلندای آرزوها

به سوی دروغ روان شده است

*

سیلاب سفید خون ندا از بلندای وجدان‌ها

به سوی دروغ روان شده است

*

سیلاب سفید خون ندا از بلندای پاکی‌ها

به سوی دروغ روان شده است

*

سیلاب سفید خون ندا از بلندای هنرها

به سوی دروغ روان شده است

*

سیلاب سفید خون ندا از بلندای زمان‌ها

به سوی دروغ روان شده است

*

سیلابِ سفید خون ندا از بلندای زرتشت

به سوی دروغ روان شده است

 

 

۲۵ ژوئن ۲۰۰۹