خانه

روی سپیدت

رضا فرمند

 

روی سپیدت

پُر از صلیب سرخ است

*

روی سپید‌ت

پُر از جغرافیای خون است

*

روی سپیدت

پُر از عقاب سفید است

 

روی سپیدت

پُر از پیام سفید است

*

روی سپیدت

کهربای زیبایی‌ست

 

روی سپیدت

کهربای اسطوره‌ است

 

 

۷ ژوئیه ۲۰۰۹