خانه

پرنده‌های خون ندا

رضا فرمند

 

 هنگامیکه خون ندا حرف می‌زند

جهان، سکوت می‌کند

 

اکنون کدام دروغ می‌تواند

پرنده‌های خون ندا را نشانه بگیرد؟

اکنون کدام دست می‌تواند

لاله‌های خون‌ ندا را در دل‌ها پَرپَر کند

*

خون ندا آسمان جنبش را از پرنده پُر کرد؛

پرنده‌هایی که به چشم هیچ تیراندازی دیده نمی‌شوند

*

خون ندا حلقه‌ی‌ سیاه دروغ را گسست

و حقیقت ما را به چشم و گوش جهان ریخت

خون ندا نقاب دروغ مقدس را برداشت

و به میان دهکده‌ی جهان افکند

 

۲۳ ژوئن ۲۰۰۹