خانه

خون ندا سرشار پاسخ است

رضا فرمند


 

خون ندا پادزهر دروغ است

از خون ندا نگهبانی کنیم

*

خون ندا سرشار پاسخ است

از خون ندا نگهبانی کنیم

 *

خون ندا سرشار آینده است

از خون ندا نگهبانی کنیم

*

خون ندا آمیزشگاه نگاه‌های جهان است

از خون ندا نگهبانی کنیم

 

۱ ژوئیه ۲۰۰۹