خانه

خون‌ات زنده است

رضا فرمند

 

خون‌ات می‌سراید

خون‌ات می‌نوازد

خون‌ات می‌خواند

خون‌ات زنده است

 

دروغ هر چه می‌کند نمی‌تواند

به معنای خون‌ات دست ببرد

*

دروغ هرچه می‌کند نمی‌تواند

پیام‌های سفید خون‌ات را شکار کند

*

دروغ هرچه می‌کند نمی‌تواند

روی‌اش را کمی سفید کند

*

خون‌ات در همه‌جای جهان سرود می‌خواند

خون‌ات زنده است

 

۷ ژوئیه ۲۰۰۷