خانه

خون‌ات می‌اندیشد ندا

رضا فرمند

 

خون‌ات نیروی زیبایی‌ست!

خون‌ات حقیقت گویایی‌ست!

*

خون‌ات پیامبر خود است

خون‌ات خدای خود است

*

خون‌ات در پاکی می‌اندیشد

خون‌ات در زیبایی می‌اندیشد

*

خون‌ات در پرواز می‌اندیشد

خون‌ات در شتاب می‌اندشد

خون‌ات خواهر گرامی حقیقت شده است

*

خون‌ات هوشی بزرگ شده است

خون‌ات پرنده‌ای بزرگ شده است

خون‌ات راهی بزرگ شده است

*

دروغ همینکه می‌جنبد

خون‌ات با همه‌ی واژه‌ها اوج می‌گیرد

*

خون‌ات نیروی زیبایی‌ست!

خون‌ات حقیقت گویایی‌ست!

 

۵ ژوئیه ۲۰۰۹