خانه

کنار روی‌ات سپیدتریم

رضا فرمند


خون‌ات مثل باران آگاهی همه جا می‌بارد

و دل‌ها را آب می‌کند

*

فرشته‌ی خون‌ات پیشاپیش راستی راه می‌رود

خون‌ات، دروغ را از پنهان‌گاه ایمان کور

به میدان‌گاه آگاهی پرت می‌کند

*

نمی‌شود خون‌ات را نوشت

خون‌ات ناگهان، چشمه می‌شود؛ سپیده‌ می‌شود؛ گل می‌شود

نمی‌شود خون‌ات را نوشت
خون‌ات ناگهان ستاره می‌شود؛ پرنده می‌شود

*

کنار روی‌ات سپیدتریم

کنار چشم‌ات ستاره‌تریم

*

خون‌ات مثل باران آگاهی همه جا می‌بارد

و دل‌ها را آب می‌کند

 

۲ ژوئیه ۲۰۰۹