خانه

جبهه‌ی ندا و جبهه‌ی دروغ

رضا فرمند

 

خون ندا عبای دروغ را در آسمان جهان به باد داد!

 

خون ندا آینده را به جبهه‌ی ما آورد

خون ندا درخت و پرنده‌ را به جبهه‌ی ما آورد

خون ندا زیباترین خدایان را به جبهه‌ی ما آورد

*

خون ندا جبهه‌ی راستی را توانا کرد

خون ندا جبهه‌ی دروغ را از هم گسست

خون ندا حساب ما را برای همیشه از دروغ جدا کرد

*

توفان‌های خون ندا عبای دروغ را چنان به باد داد

که بیابان‌هایش به چشم جهان پاشید

*

آینه‌‌های خون ندا، اکنون، چنان پراکنده‌‌ست که دروغ

در هیچ‌ کجای جهان نمی‌تواند پنهان شود

*

خون ندا عبای دروغ را در آسمان جهان به باد داد!

 

 

۲۶ ژوئن ۲۰۰۹