خانه

حرمت نازک ترانه

رضا فرمند

                                           به یادِ ترانه موسوی


 

توفان‌های پُرسش و خشم

شیپورهای خون ترانه را

در سراسر جهان به دهان می‌برند.

 

خون ترانه از سرشت حماسه

خون ترانه از سرشت خشم‌های اساطیری‌ست

*

دیوار حرمت زن را در این سرزمین

چه باوری چنین کوتاه کرده‌ است؟

*

ترانه باید چند برابر مفسد بوده باشد:

هارمونی رنگ می‌فهمند

خوش‌لباس بود

سبز پوشیده بود

آرایش کرده بود

اهل موسیقی و هنر بود

آوازی خوش داشت

و از همه بدتر زیبا بود!

*

ما هنوز زندگی را در ایمان‌مان حلال می‌کنیم.

ما هنوز خواهر و برادر ایمان‌های کور و کریم!

 

چه غارهایی در باورمان بود و نمی‌دانستیم

چه ظلمت‌هایی در باورمان بود و نمی‌دانستیم

چه هیولاهایی در باورمان بود و نمی‌دانستیم

*

بیدادگرانِ ترانه

به حکم هر ستمی مسلح بودند

و ترانه حتی حق فریادی نداشت

 

بیدادگران ترانه، حرمت نازک او را

در روز روشن هر جور که خواستند شکستند

*

توفان‌های پُرسش و خشم

شیپورهای خون ترانه را

در سراسر جهان به دهان می‌برند.

 

۲۴ ژوئیه ۲۰۰۹