خانه

دروغ و آزادی

رضا فرمند

 

هیچکس آزادی‌اش‌ را نداده که خون‌اش را پس بگیرد!

*

بنویسم! هیچ واژه‌ای هدر نخواهد شد:

در واژه‌هاست که قطره‌های آزادی به هم می‌آمیزند و سیل می‌شود

*

آزادی چنان باید در زبان فرو رفته باشد

که هیچ دیوی نتواند آن را برکند.

آزادی چنان باید بالیده باشد که بالای هیچ خدایی به آن نرسد

*

میدان آزادی، میدان بیکران همه‌ی واژه‌هاست؛

این میدان را توپ و تانک و دروغ نمی‌تواند تصرف کند

*

دروغ نمی‌تواند تپش‌های آزادی را در کوچه و خیابان پیدا کند

دروغ نمی‌تواند تپش‌های آزادی را میان مردم نشانه بگیرد

*

آزادی، ریشه‌های سبز و هوشمندش را

به گونه‌ای در زمان پخش می‌کند که هیچ‌گاه نمی‌میرد.

*

آزادی به بالای آرمان‌هاست

آزادی رهاترین غول جهان است

*

آزادی را نمی‌توان از سریر و منبرها ترساند

آزادی را نمی‌توان از کوچه‌ها و خیابان‌ها و از دانشگاه‌ها ربود.

*

آزادی به هیچ خدایی کرنش نمی‌کند

تا چه رسد به دون‌کیشوتی بیمار

 

می‌آیند و می‌زنند و می‌کشند؛ و الله اکبر گویان محو می‌شوند

تازه از مغول‌ها هم خوش‌شان نمی‌آید!

*

چقدر دروغ را از خدا انباشته‌اند!

چقدر دروغ را با واژهای زیبا آراسته‌اند!

چقدر دروغ را مؤمن و مسلمان کرده‌اند!

 

۱۸ ژوئن ۲۰۰۹