خانه

دیگر نمی‌توان حریف خون ندا شد

رضا فرمند


 

در میدان هوشیار وجدان

در میدان هوشیار آزادی

دیگر نمی‌توان حریف خون ندا شد

 

دیگر نمی‌توان روشنی آزادی را از خون ندا ربود

دیگر نمی‌توان به خون ندا شبیخون زد

دیگر نمی‌توان حریف خون ندا شد!

 

دیگر نمی‌توان پنجره‌های دنیا را در خون ندا بست

دیگر نمی‌توان کبوتران خون ندا را به گلوله بست

دیگر نمی‌توان حریف خون ندا شد!

 

دیگر نمی‌توان کلکِ خون ندا را شکست

دیگر نمی‌توان به خط خون ندا دستبرد زد

دیگر نمی‌توان حریف خون ندا شد

 

دیگر نمی‌توان ردِ خون ندا را از وجدان‌ها زدود

دیگر نمی‌توان از شتاب‌ خون ندا کاست

دیگر نمی‌توان حریف خون ندا شد

*

در میدان هوشیار وجدان

در میدان هوشیار آزادی

دیگر نمی‌توان حریف خون ندا شد

 

۲۶ ژوئن ۲۰۰۹