خانه

چرخشگاه

رضا فرمند


 

خون ندا چرخشگاه سرنوشت ماست!

*

در خون ندا

سپیدی و سیاهی از هم جدا می‌شوند

*

در خون ندا

راستی و دروغ  از هم جدا می‌شوند

*

در خون ندا

بندگی و آزادی از هم جدا می‌شوند

*

در خون ندا

نیکی و بدی از هم جدا می‌شوند

*

در خون ندا

شهر و بیابان از هم جدا می‌شوند

*

در خون  ندا

پرسش  و ایمان از هم جدا می‌شوند

*

خون ندا چرخشگاه سرنوشت ماست!

 

۲۸ ژوئن ۲۰۰۹