خانه

به یاد ندا کمی زندگی کنیم

رضا فرمند

 

به یاد ندا نفس بکشیم

به یاد ندا راه رویم؛ بخندیم

به یاد ندا کمی زندگی کنیم.

 

به یاد ندا شراب بنوشیم

به یاد ندا بگوییم؛ بخندیم

به یاد ندا کمی ‌زندگی کنیم

*

به یاد ندا ترانه بخوانیم

به یاد ندا بنوازیم؛ برقصیم

به یاد ندا کمی زندگی کنیم

*

به یاد ندا سفر برویم

به یاد ندا به دریا به آسمان نگاه کنیم

به یاد ندا کمی زندگی کنیم

 

به یاد ندا عاشق شویم

به یاد ندا هماغوشی کنیم

به یاد ندا کودکانمان را در آغوش بگیریم

به یاد ندا کمی زندگی کنیم

 

۲۲ ژوئن ۲۰۰۹